XVII sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Opublikowano 11 grudnia 2020
Szanowni Radni, szanowne Radne,

na podstawie §13 ust.3 Statutu Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/1182/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24-04-2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2023 z dnia 30-05-2014 r.), zwołuję w dniu 18 GRUDNIA 2020 r.(piątek), o godz. 19 :00, ZDALNE* obrady XVII sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
*na podstawie art. 15 xxz ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.z 2020 r.poz. 374 ze zm.).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Ustalenie obecności i quorum dla prawomocności zebrania oraz podejmowania uchwał.
3. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XI/19/2020 Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych.
4. Dyskusja na temat proponowanych zmian w statutach dzielnic zawartych w Uchwale (druk 801 – Uchwała Rady Miasta Gdańska w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Miasta Gdańska konsultacji w sprawie zmian statutów dzielnic).
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie sesji.

W przypadku propozycji zmian do przedstawionego porządku obrad proszę o ich wcześniejsze zgłoszenie mailowo: rada@wrzeszczdolny.org.
Informuję Radnych i Radne, że istnieje możliwość skorzystania z laptopa i dostępu do internetu w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Manifestu Połanieckiego 36.
Potrzebę skorzystania z siedziby rady i sprzętu komputerowego, proszę zgłaszać telefonicznie do Przewodniczącej Rady.

Z poważaniem,
Aleksandra Kulma
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny
Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"