O Radzie

Opublikowano 25 sierpnia 2016

Przydatne linkiRada Dzielnicy – kompetencje

Rady dzielnic i osiedli są jednostkami samorządu terytorialnego Miasta Gdańska, powoływanymi w wyborach powszechnych wolą mieszkańców. Rady zostały powołane w ramach ustawy, a w swojej działalności nie podlegają prezydentowi miasta i nie są jednostkami organizacyjnymi miasta.
Rady dzielnic i osiedli w Gdańsku działały na podstawie Uchwały Nr XLIX/1489/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 maja 2002 roku w sprawie określenia organizacji, zasad finansowania oraz zakresu działania jednostek pomocniczych Miasta Gdańska. Uchwała ta została przez Radę Miasta Gdańska uchylona dn. 23.02.2012 Uchwałą Nr XXIII/461/12. 
Statut Dzielnicy nadany został przez Radę Miasta Gdańska uchwałą nr XIX/341/11 w dniu 27.10.2011. W Statucie stwierdza się:
§ 4.

1. Do zadań Dzielnicy należy:
1) reprezentowanie we współpracy z radnymi Miasta Gdańska interesów mieszkańców jednostki pomocniczej wobec władz miasta i innych jednostek pomocniczych
2) zapewnienie mieszkańcom udziału w decydowaniu w sprawach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem jednostki pomocniczej,
3) umożliwienie uczestnictwa społeczności lokalnych w rozstrzyganiu spraw związanych z interesem ogólnomiejskim, a mających wpływ na warunki życia w miejscu zamieszkania,
4) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych przedsięwzięć na rzecz miejsca zamieszkania,
5) kształtowanie i upowszechnianie odpowiedzialności obywatelskiej za dobro wspólne.
2. Dla realizacji celów określonych w ust. 1, Rady jednostek pomocniczych współpracują z radnymi Miasta z danego okręgu wyborczego, z Radą Miasta Gdańska oraz organizacjami społecznymi, religijnymi i innymi działającymi na ich terenie.

Szczegółowe zadania i zasady funkcjonowania Rady i Zarządu Dzielnicy zawiera tekst Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny:

STATUT DZIELNICY WRZESZCZ DOLNY
/tekst jednolity; stan prawny na dzień 31-12-2016/

Enjoyed this video?
O Radzie
"No Thanks. Please Close This Box!"