XV sesja Rady Dzielnicy

Opublikowano 4 listopada 2020

Szanowne Radne, szanowni Radni,

 

Na podstawie §13 ust.3 Statutu Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/1182/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24-04-2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2023 z dnia 30-05-2014 r.), zwołuję w dniu 11 listopada 2020 r. (środa), o godz. 18:00, ZDALNE* obrady XV sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
*na podstawie art. 15 xxz ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.z 2020 r.poz. 374 ze zm.).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy porządkowe.

 1. Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w sprawie wyrażenia przez Radę Dzielnicy opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad i trybu funkcjonowania konwentów makrodzielnic.
  4. Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w sprawie określenia terminu konsultacji z mieszkańcami budżetu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny na rok 2021.
 2. Uchwała Nr Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w sprawie wyrażenia przez Radę Dzielnicy opinii dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wajdeloty i Grażyny w mieście Gdańsku.
 3. Uchwała Nr Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w sprawie wyrażenia przez Radę Dzielnicy opinii dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny w rejonie alei Hallera i Płażyńskiego w mieście Gdańsku.
 4. Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w sprawie wyrażenia przez Radę Dzielnicy opinii dotyczącej przebiegu trasy autobusu 127 na terenie dzielnicy Wrzeszcz Dolny w mieście Gdańsku.
 5. Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w sprawie wyrażenia przez Radę Dzielnicy opinii dotyczącej projektu uchwały obywatelskiej zawierającej apel do Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie podjęcia przez jednostkę budżetową Miasta Gdańska Gdański Zarząd Dróg i Zieleni nadzwyczajnych, tymczasowych działań sanitarnych umożliwiających pieszym i rowerzystom bezpieczne poruszanie się po Gdańsku w czasie pandemii Covid-19.
  9. Wolne wnioski.
  10.  Zamknięcie sesji.

 

 

Z poważaniem,

Aleksandra Kulma

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolnyuchwała opinia autobus 127
uchwała opinia do projektu Bezpieczny Gdańsk Lepszego Gdańska
uchwała opinia konwenty makrodzielnic
uchwała opinia MPZP Grażyny 11.2020
uchwała opinia MPZP Hallera i Płażyńskiego 11.2020

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"