XXIII Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Opublikowano 14 grudnia 2021

Na podstawie §13 ust.3 Statutu Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/1182/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24-04-2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2023 z dnia 30-05-2014 r.), zwołuję w dniu 21 grudnia 2021 r. (wtorek),o godz. 19:00ZDALNE* obrady XXIII sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.*na podstawie art. 15 xxz ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.z 2020 r.poz. 374 ze zm.).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny zmieniająca uchwałę Nr XVIII/29/21 Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych
3. Wolne wnioski.
4. Zamknięcie sesji.

W przypadku propozycji zmian do przedstawionego porządku obrad proszę o ich wcześniejsze zgłoszenie mailowo: rada@wrzeszczdolny.org.

Z poważaniem,
Aleksandra Kulma
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"