XIX sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Opublikowano 31 maja 2021

Na podstawie §13 ust.3 Statutu Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/1182/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24-04-2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2023 z dnia 30-05-2014 r.), zwołuję w dniu 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek), o godz. 19 :00ZDALNE* obrady XIX sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.*


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Ustalenie obecności i quorum dla prawomocności zebrania oraz podejmowania uchwał.
3. Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy Skwer im. Piotra Dwojackiego.

4. Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w sprawie wniosków Dzielnicy Wrzeszcz Dolny do ujęcia w Bazie Priorytetów Inwestycyjnych Miasta Gdańska.
5. Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy z wnioskiem o ujęcie w projekcie budżetu Miasta na następny rok budżetowy.
6. Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Haliny Piotrowskiej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

W przypadku propozycji zmian do przedstawionego porządku obrad proszę o ich wcześniejsze zgłoszenie mailowo: rada@wrzeszczdolny.org.
Informuję Radnych i Radne, że istnieje możliwość skorzystania z laptopa i dostępu do internetu w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Manifestu Połanieckiego 36.
Potrzebę skorzystania z siedziby rady i sprzętu komputerowego, proszę zgłaszać telefonicznie do Przewodniczącej Rady.

*na podstawie art. 15 xxz ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.z 2020 r.poz. 374 ze zm.).

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"